Garip Musa Ocağı

KERAMET HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ VELAYETNAMESİ

SEYYİD GARİP MUSA SULTAN SOY SECERESİ

İMAM MUSA’YI KAZIM OĞLU

SEYYİD MÜKERREM MÜCAP OĞLU

SEYYİD HASAN OĞLU

SEYYİD MUHAMMED SANİ OĞLU

SEYYİD MEHDİ OĞLU

SEYYİD İBRAHİM OĞLU

SEYYİD MUHAMMED OĞLU

SEYYİD İSHAK OĞLU

SEYYİD MUSA OĞLU

SEYYİD İBRAHİM SANİ OĞLU

SEYYİD MUHAMMED (HACI BEKTAŞ ) OĞULLARI

SEYYİD MUSTAFA MENTEŞ 

SEYYİD GARİP MUSA SULTAN OĞLU

HABİB EMİRCEM SULTAN 

HIZIR LALE CÜVAN SULTAN

SEYYİD MEHMET GÜNEŞ

         Bu Soy Şeceresi’nin kaynağı Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine kadar olan kısmı Araştırmacı Yazar Baki Yaşa Altınoluk’un Alevilik Hacı Bektaş Veli Bektaşilik adlı kitabından alınmış olup , Seyyid Garip Musa ile ilgili bilgi ise yine Baki Yaşa Altınoluk’un Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çevirdiği 1605-1667 yılları arasında Hacı Bektaş Veli Dergahında Postnişin’lik yapan Aziz Yusuf Çelebi oğlu Hacı Zülfikar Çelebi’nin defterine yazmış olduğu el yazması mevcut Menakıpname’yi 1849-1868 yıllarında Hacı Bektaşi Dergahında Postnişin El Naci Turabi Dede Baba Sultan’ın kimliğini şöyle açıklamaktadır.

        Garip Musa Horasani Horasan Diyarı Niş abur’un Niş şehrinde doğan daha sonra Nişabur’dan kalkan İbrahim Sani Oğlu Mustafa Menteş Sivas İline geldi. Haramiler O’na orada   Şehitlik Şerbeti içirdiler. Bir oğlancığı kaldı , Hakdan Mada kimseciği yok idi. Hünkar’ın Ulu Dergahına getirdiler Nasibini Hünkar’dan alıp Sivas’a kaim oldu. Adına Garip Musa derler.

       Bu belgeye göre Seyyid Garip Musa Sultan Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Yeğeni olmaktadır.

                                                                                      ...BU BELGEYİ TEMİN EDEN VE DÜZENLEYEN

                                                                                                    . SEYYİD GARİP MUSA

                                                                                                              . KÜLTÜR TANITMA DERNEĞİ

                                                                                                      .          MUSA KARAKAŞ

                                                                             ................................................................................................................... 
İNANÇ ÖNDERLERİNDEN SEYYİD GARİP MUSA SULTAN

Musa KARAKAS


Seyyid Garip Musa Sultan Türkistan’ dan Anadolu’ya gelmis Selçuklular döneminde yasamış Hünkar Hacı Bektaş Veli’ den nasip almis bir Alp Erenidir. Garip Musa Sultan diger Erenlerin izlediği yolu izler. Tahta kılıcını kuşanarak Horasan’ dan kalkar, Anadolu’ ya bir rivayete 90 atlı, bir rivayete göre ise 400 atlı ile Divriği Alan köyüne yerleşir. Burada tekke kuran Seyyid Garip Musa Sultan Ahmet Yesevi düşüncesini bu bölgede yaymaya baslar. Sivas seriye sicillerinde Seyyid Garip Musa Sultan soyundan gelenlerin incitilmemesi hususunda Abdülaziz Han 22 Temmuz 1862 tarihinde Sivas Valisi Zeki Paşaya ve Divriği kadısı Ahmet Efendiye göndermiş olduğu ferman da, Alan adli köyde yatan Seyyid Garip Musa Sultan’ in, gerçekten (sahihü’l nesep) şerefli Hz. Hüseyin’ e dayanan (sadat’i kiram) yani ehlibeyt soyundan olduğunu isnat etmektedir. Ayni fermanın içeriğinde, (Miladi’1806) 23,29 tarihlerinde, (Miladi 1839) senesi Ramazan ayinin ilk günlerinde, Gazi Sultan Abdülmecit Hanin da ayni konuda ferman yazdığı görülmektedir. Bu ferman Seyyid Garip Musa Ocağının, Anadolu’daki ocaklar içerisinde ne denli saygın yüce bir ocak olduğunu ortaya koymaktadır.

TİMUR ve GARİP MUSA DERVİŞLERİ

Seyyid Garip Musa’nın dervişleri, Kars yöresine kadar gitmişlerdir. Hatta bir köye Deliler Köyü (şimdiki Sarıkamış’a bağlı Deli Musa Köyü) adini vermişlerdir. Timur nezrindeki İspanya Elçisi Klaviyo, bu köydeki dervişlerin şifa dağıttığını yazar.

Klaviyo bu konuda aynen söyle demektedir “....Ertesi gün, Erzurum’ dan hareket ettik. 25 Mayis 1404’ te Deliler Köyü namında bir yere vardık. Buraya Deliler Köyü adi verilmesinin sebebi, bütün burada ikamet edenlerin ruhbaniyet hayatına girmiş, dünyayı terk etmiş, Müslüman Dervişlerden olmalarıdır. Etraftaki köylüler burayı ziyaret ederek dervişlerle görüşüyor, hastalar buraya getiriliyor ve dervişlerin nefesi ile şifa buluyorlar. Bu dervişlerin reisi, bütün dervişler tarafından hürmet görüyor ve evliya tanınıyor. Timur buradan geçiyorken dervişlerin yanına gitmiş, reislerinin yanında kalmıştı. Bütün bu havalide yerleşen kimseler dervişlere bol bol adaklar gönderiyorlar. Dervişlerin reisi de köyün hakimidir. Ahali bütün bu dervişleri evliya tanıyorlar. Dervişler saç ve sakallarını tıraş ediyor; yaz-kış sırtlarında eski bir aba ile yollardan geçiyor, ellerindeki sazları çalarak ilahiler okuyorlar. Bunlara ait tekkenin kapısında bugün de bir püskül ve ay seklinde bir resim görülüyor. Altlarında geyik, keçi, koç boynuzlarından bir sıra dizilmişti. Her dervişin kapısı üzerinde böyle boynuz vardır...”

M.Fahrettin Kirzioglu’ da Sarıkamış-Kağızman Türkmenlerinin Garip Musalı oymağının pir ocağının Deliler/Deli Musa köyünde olduğunu belirtir. Kirzioglu, şimdiki Sarıkamış kuzey-doğusunda, Kars çayının bas kollarından Kızılçubuk deresi boyundaki Deli Musa köyünün (1878) harbinden sonra terk edilmiş olduğunu yazar.

SEYYİD GARİP MUSA TÜRBESİ


Seyyid Garip Musa Türbesi Divriği’nin eski adi Alan şehri olan bugünkü adini Seyyid Garip Musa’nın oğlu Mehmet Güneş’ in adini alan Güneş Köyündedir.

Türbede Seyyid Garip Musa ile oğlu Güneş Dede yatmaktadır. Türbenin kapısı üstündeki kitabede (1892-93) de tamir gördüğü ayrıca 1970 yılında ise çatı tamiri gördüğü belirtilmektedir. Seyyid Garip Musa soyundan gelen Musa Karakaş öncülüğünde Seyyid Garip Musa Sultan Kültür ve Tanıtma Derneği kurularak türbenin bakımını ve Seyyid Garip Musa hakkında bilgi ve belgeleri derleyip Garip Musa’nın tanıtımını üstlenmiş Kültür Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne başvurarak 14.08.1998 gün ve 2295 sayılı kararı ile tescilini yaptırmış olup koruma altına alınmasını sağlamış.
1999 yılında 10.km yol yapımını Köy Hizmetleri Sivas Bayındırlık İl Müdürlüğü tarafından yaptırılarak yol hizmete açılmıştır. Türbenin restoresi için restorasyon projesi yaptırılarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuş 31.08.2001 gün ve 2865 sayı ile onaylanmış olup aslına uygun olarak restorasyon yapılmış olup halkın ziyaretine açılmış bulunmaktadır.


SEYYID GARIP MUSA OCAGINA AIT HILAFETNAME VE ICAZETNAME BELGELERI
GARIP MUSA OCAGINA AIT BIR HILAFETNAME (ICAZETNAME)


Nasrun minallah ve Fethun kârib ve Bessiru’l-Mü’minîn

Ya Muhammed Ya Ali Hayru’l-Beser

Bismillahirrahmanirrahim


Ariflerin kalplerini ilim hazinesi zineti ile süsleyen Allah’ a (CC) Hamd olsun. Süphesiz o bunu yapmaya kadirdir. Ve Marifeti az ve çok olarak istidada göre taksim etmiştir. Asıkların gözlerini onlara bir atufet olarak tam bir basiret ile donatmıştır. Kendisine istintak duyanların sem’lerini açmıştır. Hal ve Sözle maşukun ismini duysunlar diye... O Allah ki, Ademi suretinde yarattı. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı ve Şahadet alemini bilendir. O Rahman ve Rahimdir. Ve lehu’l-ilm bimucib serairi’l-Kulûbi es-Sidreti fi hunnesi’l-Leyli ila tarfi külli bihar ve hiye an tahtı avadi sirati’l-emvac. Mütelâfemutü fii bihari

Eshedü Enla ilahe illallah ve Eshedü Enne Muhammeden abdülhü Ve Resuluhu, Allah Onu Nebi olarak göndermiş ve peygamberlerin önderi kılmıştır. Allah’ in (CC) sonsuz Salat u Selami o Nebinin âline ve evladının, ve ashabının üzerine olsun. Hz. Peygamber (SAV) buyurdu. Ashabim, yildizlar gibidir. Hangisine uyarsanız Hidayet bulursunuz. Allahu Taala Azze ve Celle buyurdu: Nasrun Minallah Ve Fethun Karib. (Nusret Allah’ dan ve Fetih yakındır.) Hz. Peygamber (SAV) buyurdu. Bir kul Müslüman kardeşinin hacetini karşıladığı müddetçe, Allah (CC) de onun hacetini kabul eder. Hz. Ali bin Ebi Talib (KV) buyurdu: Olgun bir insan üç halde bulunur, makam ve mevki sahibiyken tevazu halinde, iktidar elinde iken affedici ve emaneti ehline verir. Muhakkiklerin Sultani ve Alemlerin Kutbu’l-aktab olan El Hacı Muhammed Bektaş-i Veli (Kaddes Allaha ?) seyhul der. Avam seyhi kemal ile olur, Havasin Seyhi hal ile olur, havasın havasının şeyhi ise esrar-i marifet ile olur. Ve şeyhin hakikisi başkasının isinde abd gibi olmakla. Ve ayni zamanda Allah’ in (CC) emrine sarılıp yasakladıklarından sakınmakla olur. Allahu Taala’ nin (CC) buyurduğu gibi:Resul size ne getirdiyse onu aliniz, size neyi nefyettiyse ondan sakininiz. Kalemle ilk yazılan söz Bismillahirrahmanirrahim sözüdür. Kim kazama razi olamazsa, yer ve gögün sahibi, benden baska Rabb aramis olur. Allah (CC) müminler için bir yol vaz’etmiştir. Mümin olan kimse, Allah’ a, meleklerine, gönderdiği kitaplara, resullerine, Ahiret gününe Kadere, kaderin ve hayır ve şerrinin ondan geldiğine iman eden kimsedir. Mümin nefs-i levvameyi müşahede ile öldürüp, nefs-i mutmeinneyi riyazet ile diriltendir. Sonra, yüksek mertebelere ve derecelere yükselir, hakların korunmasına gayret sarf etme ile, dünyada çok yerine aza kanaatle olacağı rivayet edilmektedir. Zenginliğin azlığı, çokluğundan hayırlıdır. Nitekim Allahu Taala buyurur: Erkek ve kadınlardan Salih amel isleyenler büyük fadla nail olanlardır.

Güzel hayat kanaatle olur. Bu da, açligi sevmek, tokluğa buğz etmekle olur. Yükselmenin terki ve hayırlı olana yönelmek Aziz u Mennanin fazl ve ihsanına nail olacak. Bu cümleden Fakrin hakikatini ve Fenafillahi arzulayan, hadimu’l-Fukara ve’l-Mesakin Ismail Halife bin Abdülaziz Halife ki, Garip Musa evladındandır, Allah (CC) onu uzun ömürlü ve salihlerden kilsin. Tüm fiilerinde, kavil ve ahvalinde güzellik nasip etsin. Biz onu tam bir yetkiyle icazetli kildik ki, seccadesisin olacak, farz namazları kılacak, üzerine düsen zekatı verecek, Ramazan ayı orucunu tutacak, dergaha gelen ve gidenlere hizmet edecek, fukara ve merakine zikir telkini ve diğer hizmetleri gördükten sonra ahit ve tevbesini tazeleyecek, halki ve Müslümanları konuk edecek, hırka giyecek. Çeraglari yakıp, alemleri çıkaracak zembilleri tahlil ve tekbir ile kaldıracak.

Bundan sonra, icazet sahiplerinden büyüklerin iftiharı, eslah-i suleha Türbedar-Muhammed Feyzullah Baba’ nin (Allah feyz ve ikbalini daim kilsin) varisi (Tarikatta) olmuştur. Ondan sonra hasib ve nesib olan Hacı Bektaş evladından Ahmet Cemaleddin Efendi’ ye (Allah uzun ömür nasib etsin. Evladi Hacı Bektaş-i Veli kaddes Allaha sırrı hümures olmuştur. Sonra, (seyhlik) Seyh Mehmed Feyzullah Efendi (rh.a) den tevarus etmiş, sonra Şeyh Ali Celaleddin Efendi , oradan Şeyh Veliyuddin Efendiye, oradan sırasıyla, Şeyh Muhammed Hamdullah Efendiye, oradan Şeyh Sehid Feyzullah Efendi’ye, Şeyh Ali Efendi’ye, Şeyh Ulvan Efendi’ye, Şeyh Şehit Abdülkadir Efendi’ye, Şeyh Hüseyin Efendi’ye, Şeyh El-Hacc Zülfikar Efendi’ye, Şeyh Zühernus Yusuf Efendi, Seyh kasim Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Şeyh Bektaş Efendi, Şeyh Kalender Efendi, Şeyh Nursel Bali Efendi, Seyh Resul Efendi, Seyh Bektas Efendi, Seyh Yusuf Bali Efendi, Seyh Mahmut Efendi, Şeyh iskender Efendi, Seyh Genç Kalender Efendi, Seyh Resul Bali Sultan Efendi, Rahmetullah Aleyhi, Esseyh Sultanu’l-Budela Sahibu’l-Burhan Sirr-i Yezdan Hz. Hızır Bali Sultan (ks), Mürsel Bali Sultan (ks), Seyhu’l-Kamilu’l-Mükemmel es Samadani Sahib-i ilm-i ledünni El-Hacc Muhammed Bektas Veli (ks) ye tevarüsen silsilesi ulaşmaktadır. El-Hacc Bektaş Veli Bin Seyyid İbrahim bin Seyyid Hasan bin Seyyid Mehdi bin Seyyid Muhammed Sani bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Ibrahim Mükerrem Mücab bin Seyyid Muhammed bin Seyyid Musa bin Imam-i u alim Hz.Musa Kazim bin imam-i Faik bilhak Natik-i Seyyidu’l-Urefa Cafer es-Sadik bin Hz. Imam Fahir Seyyidu’l-Fuzala Muhammed Bakir bin Imam-i ehl-l Yakin Seyyidussürefa Zeynel Abidin bin Hz. Imam-i Seniy Sibtu’n-Nebi Seyyidussüheda Hüseyin (RA) bin Hz. Imam-i Vasi ibn ammi-yi Nebi Varis-i Kamil-i ulum-u Nebevi Esdullahi’l-Galib Resulullah Aliy Ebi Talib (KV)

Hacı Bektaş-i Veli’nin mürşidi Sultan Hace Ahmed Yesevi (KS), onun mürşidi Seyh-i Samadani Hace Yusuf Hemadani, onunki, Ebu Afi Farmidi, onunki, Seyh Ebu’l- Hasan el-Harkani, onunki, Seyh Bestami, onunki, ruhaniyeten hz. İmam Cafer Es Sadık, onunki, İmam Muhammed Bakir, onunki, Imam Zeynal Abidin, onunki, mürşidi ise Hz.Mahbubu Rabbi’l-Alemin Hatemunnebiyyin Seyyudu’l-Evvelin ve’l-ahirin Sirru’l-vücud, Sahibu Makami Mahmud efdalu’l-Halayik Mufiyzusserayi’ ve taraik Seyyiduna ve Sefi’una Muhammedu’l-Mustafa Sallallahu Taala aleyhi Vesellem’dir. Ve Onun mürsidi, Hz. Cibril (aleyhisselam) ve onun mürşidi, Hz.Allah (CC) ve amme nevaluhu vela ilahe gayruhu ve Huve’l-Feyyazu’l-Kerim.


Sebeb-i tahrir-i kitabet ve mucib-i tastir-i Hilafet oldur ki, Hazret-i Pir-i Destgirimiz Sultanu’l-Arifin ve Burhanu’l-Vasilin Hazret-i Hünkâr El-Hacc Muhammed Bektas-i Veli Kuddise Sirruhu’lâli Efendimiz Hazretlerinin Tarikat-i Aliyyesi intisabıyla müftehir, Hadimu’l-Fukara İsmail Halife ibn Abdülaziz Halife an evlad-i Garip Musa edamellahuhidmetehu usul-i saadetmahsul-i Tarikat-i Aliyye mucibince ahkam-i şeriat garra ve adab-i tarikat-i ulya üzere hareket etmek ve eslaf-i salihîn sünen-i serifelerine gitmek ve terbiye-i salikîn ve müridîn kilmak ve Evkat-i Hamse (Bes Vakit) ve eyyam-i mahsusada Halifetu’l-Müslimîn, Padisah-i Islampenah Efendimiz Hazretleri’nin dua-yi hayriyelerine müdavemette olmak ve herhalde Hilafetnâme ahkaminca amel ve hareket ve hilafından mübaadet etmek üzere yedine Hilafetnâme verildi. Vesselamu ala men ittabaa’l-hüda. Tahriren fi yevmi isna ve asere min sehri zilhicceti liseneti hamsete ve asere ve selasemiye ve elf mine’l-hicreti men lehu’l-izzetu vesseref...( 12 Zilhicce 1315)

Hadimulfukara Hadimulfukara Hadimulfukara
Dedebagi Babasi Bedergâh-i Mihmandar Baba Bedergah-i Ekmekçi Baba Bedergah-i
Hacı Bektaş-i Veli Hacı Bektaş-i Veli Hacı Bektaş-i Veli 
Hacı Mehmet Baba Hacı Haydar Baba Hacı Salih Baba


Hadimulfukara Hadimulfukara
Asçi Baba Bedergah-i Türbedar-i Dergah-i Hacı Bektaş-i Veli
Hacı Bektaş-i Veli El-Hacc Feyzullah Baba
Hacı Hüseyin Baba


Garip Musa evladından İsmail Halife bin Abdülaziz Halife Bin üçyüz on beş tarihinde Dergah-i Hazret-i Pir Efendimiz’e gelip izn-i icazet alarak erkan-i evliya üzere halife çıkmış, bâlâda gösterilen aslına mutabık olan suert-i vecihle yedine Hilafetnâme verilmiş ise de, bu kere Harb-i Umumi’ de Rusya’nın Sarıkamış’ i işgalinde haneler garat olanlarının bazıları sehid edildiginden mezkur Hilafetname zaiata uğradığı cihetle eylediği müracaat üzerine mezkur Hilafetname’ nin sureti balaya ihraçla kendi ocağına mensup ehl-i tarikata, seriat-i garra ve tarikat-i evliya üzere icra-yi ayin etmek üzere is bu hilafetnâme sureti tarafımızdan tasdikle mumaileyh İsmail Hakki Halife yedine tasdiken I’ta kılınmıştır. 1 Haziran 1338

Hadimulfukara Hadimulfukara Hadimulfukara 
Mihmandar Baba Bedergah-i Ekmekçi Baba Bedergah-i Asçi Baba Bedergah-i
Hacı Bektaş-i Veli Hacı Bektaş-i Veli Hacı Bektaş-i Veli
(Mühür) (Mühür) (Mühür)

Hadimulfukara Hadimulfukara Hadimulfukara
Türbedar-i Dergah-i Evlad-i Müsarünileyhden Balim Evi Babasi Bedergah-i
Havi Bektas-i Veli Hacı Bektaş-i Veli Çelebisi Hacı Bektaş-i Veli
(Mühür) (Mühür) Veliyuddin (Mühür)

Hadimulfukara
Dede Bagi Babasi Bedergah-i Hacı Bektaş-i Veli
(Mühür)