Tüzüğümüz

Köln ve Çevresi Hacı Bektaş-ı Veli Alevi Cem Evi Tüzük

Madde 1

Kuruluş,derneğin adı, merkezi, ticari yıl ve derneğin faaliyet sahası

(1)Derneğin adı “Köln ve Çevresi Hacı Bektaş-ı Veli Alevi Cem Evi”dir.

(2)Derneğin merkezi Montanusstr. 20, 51065 Köln adresinde bulunmaktadır. Faaliyet sahası Köln ve civarıdır.

(3)Dernek Köln’de sicile kayıtlıdır.

(4)Dernek Köln Sulh Hukuk Mahkemesince tutulan dernek siciline tescil edilmekle hukuki muamele ehliyeti kazanmaktadır. Derneğin yukarıda belirtilen ismi, faaliyet sahası dahilinde başka bir dernek tarafından kullanılamaz.

(5)Ticari yıl takvim yılıdır.

 

Madde 2

Derneğin gayesi ve görev sahası

(1)Derneğin gayesi Alevi-Bektaşi kültür ve inancını teşvik etmektir. Dernek hiç bir din, mezhep, dil, ırk ve cilt rengi farkı gözetmeksizin insanlar arası eşitlik ve barışı savunur. Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü tanıtmak ve muhafaza etmek için laik doğrultuda gayret gösterir. Dernek siyasi partiler manasında politik hedef gütmez.

(2)Dernek bunun haricinde Türk ve Alman halkının dostluğu ve Almanya’da yaşayan Türk toplumunun uyumu için gayret gösterir ve bu gayeyle seminer, gezi vs. düzenler.

(3)Dernek neşriyat yapar ve bunun haricinde şu alanları da teşvik eder: spor, folklor, müzik, dil, mutfak, dikiş-nakış, bilgisayar kursları, ev ödevleri yardımı, okuma ve yazma.

 

Madde 3

Amme menfaati ve partiler üstücülük.

(1)Dernek sadece ve doğrudan amme menfaatine yönelik hedefler güder.

(2)Dernek çıkar gözetmeksizin faaliyette bulunur. İktisadi hedefler ilk sırada değildir.

(3)Derneğin kaynakları sadece tüzükte belirtilen gayeler için kullanılabilir. Üyeler derneğin kaynağından para almazlar.

(4)Hiçbir şahıs derneğin gayesine yabancı harcamalarla veya ölçüsüz harcamalarla kayrılamaz.

 

Madde 4

Derneğin gelirleri

Dernek

1. üye aidatları

2. bağışlar

3. toplantılar

sayesinde gelir elde eder.

 

Madde 5

Üyelik

(1)Derneğin üyeleri tescilli üyelerdir.

(2)Derneğin tüzüğünü ve hedefini kabul ederek bu yönde faaliyet göstermek isteyen herkes aşağıdaki şartları yerine getirdikten sonra üye olabilir:

1.Üye olmak isteyen şahsın 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

2.Üye olmak isteyen şahsın Türkiye Cumhuriyetinin ve Almanya Federal Cumhuriyetinin Anayasalarını kabul etmesi ve radikal siyasi faaliyetlerde bulunmaması gerekir.

3.Yeni üyeler üye olduktan altı ay sonra seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar.

 

Madde 6

Üyelik başlangıcı ve bitişi

(1)Üyelik başvurusu yalnız yazılı şekilde yapılır. Üyeliğe kabul hakkında yönetim kurulu karar verir.

(2)Üyelik aşağıda belirtilen durumlarda sona erer:

1. Üyenin vefatı

2. Üyenin yazılı istifa dilekçesi vermesi

3. Üyelikten ihraç edilme

(3)İstifa dilekçesi yönetim kuluna sunulur. Üç aylık bekleme süresine ve aidat ödeme süresine riayet edilmesi gerekir.

 

Madde 7

Üyelikten ihraç edilme

(1) Faaliyeti derneğimizin tüzüğüyle uyuşmayan bir organizasyonda faaliyet gösteren,  derneğe muhalif harekette bulunan ve derneği hedefinden saptırmaya gayret eden,  dernek dahilinde parti faaliyetä gösteren veya propaganda yapan, derneği siyasi emellerine veya şahsi çıkarlarına alet etmek isteyen üye, üyelikten ihraç edilir.

(2)İkazlara rağmen üyelik aidatını üç ay ödemeyen üye üyelikten ihraç edilir.

         Üyelikten ihraç edilen bir üye en az altı ay geçtikten sonra üyelik için tekrar başvurabilir.

 (3)İhraç edilen bir üye derneğe karşı hiç bir hak iddia edemez, aidat veya bağış iadesi talebinde bulunamaz. Üye derneğe zarar vermişse, dernek zararın tazminini talep eder.

(4)Üye ihracına yalnızca disiplin kurulu karar verir.

 

Madde 8

Üye aidatı

Üye aidatı miktarı genel kurul tarafından belirlenir ve şu anda aylık 11,00 Euro’dur.

 

Madde 9

Dernek organları

1. Genel kurul

2. Yönetim kurulu

3. Denetim kurulu

5. Disiplin kurulu

6. Komisyonlar

 

Madde 10

Genel kurul

(1)Genel kurul toplantısı

1.Olağan genel kurul toplantısı yılda en az bir kez ve mümkünse takvim yılının ikinci yarısında yapılır.

         Toplantı tarihi ve gündem maddeleri üyelere en az iki hafta önceden yazılı olarak bildirilir.

2.Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel kurul oy hakkına sahip üyelerin ¼ çoğunluğunun imzasıyla ve gerekçe belirtmek suretiyle de olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı tarihi bu durumda da en az iki hafta önceden yazılı olarak üyelere bildirilmelidir. Olağanüstü genel kurul toplantısında karar alınırken 3. maddenin 1. fıkrasına riayet edilir.

(2)Genel kurulun görevleri:

1.Yönetim kurulunun, denetim kurulunun ve disiplin kurulunun seçimi

2.Çalışma raporu ve mali raporun dinlenmesi ve yönetim kurulunun ibrası

3.Bütçenin kararlaştırılması

4Üyelik aidatının belirlenmesi

5.Derneğin menkul ve gayrimenkul değerlerinin kullanımı ve satışı

6.Tüzük değişikliği (sadece yönetim kurulunun teklifi üzere)

7.Üyelik başvurularının işlenmesi. İlgili kararlar açık ve gizli şekilde alınabilir.

8.Genel kurul toplantıları yazılı olarak protokole geçirilir. Protokol meclis başkanı ve katip tarafından imzalanır. Genel kurul toplantısı, genel kurul tarafından seçilecek bir meclis başkanı, bir katip ve bir aza tarafından yönetilir.

9. Genel kurul toplantısıyla ilgili talepler en geç toplantı açıldıktan ve gündem maddeleri okunduktan sonra sunulmalıdır.

(3)Genel kurul karar çoğunluğu

1. Oy verme hakkına sahip kayıtlı üyelerin yarısının mevcut olması halinde genel kurul karar verme yetkisine sahiptir.

         Karar verme yetkisi bulunmaması halinde yönetim kurulu aynı gündemle genel kurulu iki hafta içersinde tekrar toplantıya çağırır.

         İkinci toplantıda oy verme hakkına sahip mevcut üyelerin basit çoğunluğu ile karar alınabilir.

2.Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu seçiminde oylar eşitse seçim yeniden yapılır. Oyların tekrar eşit çıkması halinde kura çekilir.

 

Madde 11

Yönetim kurulu

(1)Yönetim kurulu toplam 7 asil üyeden oluşur. Asil üyelerin beşi ve yedek üyelerin en az üçü ve en çok beşi genel kurulda üyelerce seçilir.Tüm asil ve yedek üyeler bir seçimde belirlenir. Seçimde 6. sıraya kadar en fazla oyu almış kişiler yönetim kuruluna seçilir. 6. sıradan sonraki kişiler yedek üyeliğe seçilirler.

         Dedeler kurulu başkanı yönetim kurulunun doğuştan ve asil üyesidir fakat kendi görevinden başka görev ifa edemez. Dedeler kurulu başkanı yönetim kurulu toplantılarında konuşma ve oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üye sayısı kendisiyle beraber yediye çıkmaktadır.

         Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, başkan yardımcısı, veznedar ve katip seçer.

         Genel kurulda üyeler ister ve oy çokluğuyla kararlaştırırlarsa, yönetim kurulu liste seçimi ile de belirlenebilir.

         Üyelerin talebi halinde tüm seçimler isim okunarak yapılabilir.

(2)Yönetim kurulu Alman Medeni Kanununun 26. maddesi bağlamında başkan ve başkan yardımcısıdır. Başkan veya başkan yardımcısı cem evini tek başına temsil hakkına sahiptir.

(3)Derneğin işletilmesi, muhasebe ve mali kararlar yalnızca yönetim kurulunun görevidir.

         Gerekli ödemeler için başkan en fazla aylık 100,00 Euro, yardımcısı en fazla aylık 50,00 Euro tutarında tasarruf hakkına sahiptir. Bundan fazla ödemeler yalnızca yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.

(4)Veznedar para giriş ve çıkışından sorumludur ve bununla ilgili hesap tutmak zorundadır.

(5)Yönetim kurulu 2 yıl süreyle seçilir. Tekrar seçilmek mümkündür. Yönetim kurulu yeni yönetim kurulu seçilene kadar görevdedir.

(6)Yönetim kurulu başkanın veya başkan yardımcısının yazılı davetiyesiyle ve gündemle toplantıya çağrılır. En az 4 yönetim kurulu üyesi mevcutsa yönetim kurulu toplantısı karar çoğunluğuna sahiptir. Kararlar basit oy çokluğuyla alınır.

(7)Yönetim kurulu kararları hakkında protokol tutulur. Protokol katip ve bir yönetim kurulu üyesince imzalanır.

(8)Yönetim kurulu üyelerinden birinin seçim döneminden önce görevinden istifa etmesi halinde en fazla oya sahip yedek üye geriye kalan seçim dönemi sonuna kadar onun yerini alır. Başkanın istifası halinde başkan yardımcısı yeni seçime kadar başkanın tüm vazifelerini üstlenmeye yetkilidir. Yeni başkan seçimi yönetim kurulu dahilinde yapılır.

(9)Yönetim kurulundaki personel değişiklikleri acil olarak üyelere bildirilir.

(10)Yönetim kurulu yılda en az 4 kez toplanır (her üç aylık dönemde bir kez) ve toplantının gidişatı hakkında protokol tutulur.

(11)Yönetim kurulu kendisine bir içtüzük hazırlar.

 

Madde 12

Denetim kurulu

(1)Denetim kurulu 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler genel kurul toplantısında seçilir. Denetim kurulu üyeleri seçimden sonraki ilk toplantıda aralarından bir başkan belirler. Bir denetim kurulu üyesinin süresinden önce istifa etmesi halinde yerine yedek üye geçer.

(2)Denetim kurulu derneğin gelir ve giderlerini denetler ve yönetim kurulundan derneğin mali durumu hakkında rapor talep eder. Bunun haricinde yönetim kurulunun tüzüğe uygun çalışıp çalışmadığını denetler ve tüzüğe aykırı çalışma halinde genel kurula yönetim kurulunun feshini tavsiye eder. Denetim kurulu isterse gözlemci sıfatıyla tüm yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

 

Madde 13

Disiplin kurulu

(1)Disiplin kurulu 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler genel kurul toplantısında seçilir. Disiplin kurulu üyeleri seçimden sonraki ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. Bir disiplin kurulu üyesinin süresinden önce istifa etmesi halinde yerine yedek üye geçer.

(2)Disiplin kurulu derneğin hedeflerine uyulup uyulmadığını ve tüzük prensiplerinin tutulup tutulmadığını gözetler. Üyelerin dernek organları aracılığıyla üyelikten ihracını kararlaştırır.  Disiplin kurulu isterse gözlemci sıfatıyla tüm yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

 

Madde 14

Dedeler kurulu

(1)Dedeler kurulu inanç açısından dokunulmazlığı olan kutsal bir kurumdur.  Dedeler kurulu en az 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçer. Dedeler Hazret-i Ali ve Hazret-i Fatima’nın soyundan olmak zorundadır.

(2)     Kurulun görevi Alevi-Bektaşi inancını öğretmek, yaymak ve tebliğ etmektir. Kurul Alevi-Bektaşi inancının muhafazası için gerekli tüm dini ve kültürel usul ve kaideleri ifa etme görevini, dede ve oniki hizmet sahiplerinin eğitimini üstlenirler.

(3)Kurul Alevi-Bektaşi inancını ve kültürünü tebliğ etme ve öğretmede ağırlıklı olarak gençlere yönelik çalışır. Tebliğ etme gayesiyle seminerler düzenler. Dedeler kurulu dernek üyelerinin dini soruları hakkında danışmanlık yapar ve dedeleri eğitir.

(4)Dini içerikli konular ve toplantılarda (ibadet, seminer, kitap, takvim vs. gibi ağırlıklı olarak inanç ve kültürle ilgili konular) dedeler kurulunun rızasının alınması gereklidir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili masraflar dernek tarafından karşılanır.

(5)Dedeler kurulu dernek hedefinden sapma tehlikesinin mevcut olduğu durumlarda genel kurul toplantılarında talep sunabilir.

(6)Dedeler kurulu kendi tüzüğünü kendisi hazırlar. Dedeler kurulu yönetim kurulunun dinle ilgili kararlarını 3/5 çoğunlukla karar çıktıktan sonra 6 ay zarfında feshederek derneğin bir sonraki genel kurul toplantısında oylamaya sunabilir.

 

Madde 15

Komisyonlar

(1)     Yönetim kurulu ihtiyaç halinde komisyonlar, çalışma grupları oluşturabilir. Örnek: Gençlik ve Kadınlar Grubu

(2)     Üyeler arasında komisyon ve çalışma grupları oluşturulması yönetim kurulunun onayına tabidir.

(3)     Komisyonlar en az 5 üyeden oluşur. Komisyon üyeleri aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçer.

(4)     Komisyon kararlarının uygulanması, yönetim kurulunun onayını gerektirir.

 

Madde 16

Kararlar ve protokoller

Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu kararları ilgili kurulun başkanı ve katibi tarafından imzalanır. Genel kurul toplantısında alınan kararlar ve protokoller toplantı başkanı, katip ve bir aza tarafından imzalanır.

 

Madde 17

Tüzük değişikliği

Tüzük değişikliği ancak genel kurul kararıyla mümkündür. Tüzük değişikliği için hazır üyelerin 3/4 çoğunluğu gereklidir.

 

Madde 18

Derneğin feshi

Dernek genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin ¾ çoğunluğuyla feshedilebilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı Köln ve civarında bulunan ve genel kurul tarafından belirlenecek amme çıkarı için çalışan, hayır gayeli bir kuruma veya kilise kurumuna devredilir. Köln Belediye Başkanlığı böyle bir durumda yediemin olarak devreye girebilir.

 

Madde 19

Nihai belirlemeler

Üye kabulüyle ilgili belirlemeler kurucu üyeler için geçerli değildir. Yönetim kurulu dernek siciline kayıt için gerekli değişiklikleri yapmaya, Alman Medeni Kanununun 26. maddesince derneğin maliyedee amme çıkarı gayeli dernek olarak muamele görmesi için gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Bu tüzük 19 maddeden ibarettir.

Bu tüzükte açıkça belirtilmeyen hususlar için Alman Medeni Kanunu hükümleri geçerlidir.

Bu tüzük mevcut şekliyle 26 Ekim 2008 tarihinde Köln’de yapılan genel kurul toplantısında oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Tüzük tescil edildiği tarihte Köln Sulh Hukuk Mahkemesinde 43 VR 9599 No.su altında kayıtlı tüzüğün yerine geçerlilik kazanır.